Termat dhe Kushtet

 • Subjekti, përkufizimet, marrëdhëniet
 1. Qendra “DURRËSI AKTIV” (më tej i referuar si “operatori i platformës”) ofron një platformë në www.jamvullnetar.al (në tekstin e mëtejmë “platforma”) në të cilën promovohen nisma vullnetare dhe përmes së cilës personat e interesuar për vullnetarizëm (më poshtë referuar si “vullnetar”) mund të aplikojnë për një pozicion vullnetar.
 2. Detyrat vullnetare ofrohen zyrtarisht nga grupimet informale, organizatat jofitimprurëse (në tekstin e mëtejmë në mënyrë uniforme të referuara si “Iniciativa”). 
 3. Njësia organizative e cila është përfaqësuesi i drejtpërdrejtë në lidhje me operatorin e platformës dhe që menaxhon detyrën përkatëse vullnetare në platformë, në vijim do të quhet organizata.
 4. Nëpërmjet një marrëveshjeje vullnetarizmi të lidhur nëpërmjet platformës, organizata është përgjegjëse për modalitetet e marrëveshjes së vullnetarizmit të lidhur me vullnetarin dhe për përmbushjen e detyrimeve të tij/saj. Operatori i platformës thjesht ofron platformën e tij për prezantimin dhe vendosjen e detyrave vullnetare.
 5. Përmbajtja, prezantimi, dizajni, funksionimi dhe të gjitha karakteristikat e tjera të platformës do të jenë në diskrecionin e vetëm të operatorit të platformës. Kjo do të përfshijë të drejtën për të ridizajnuar, modifikuar, hequr ose ndryshuar përmbajtjen, prezantimin, dizajnin, funksionimin dhe karakteristikat e tjera të platformës dhe elementeve individuale, aspekteve, pjesëve ose veçorive, ose për të kufizuar aksesin në të njëjtën kohë, në çdo kohë.
 6. Operatori i platformës do të ketë të drejtë të ndryshojë këto Kushte të Përdorimit, duke iu nënshtruar një periudhe të arsyeshme njoftimi.
 7. Operatori i platformës do të ketë të drejtë ta bëjë këtë vetëm kur ndryshimi mund të konsiderohet i arsyeshëm për vullnetarin duke marrë parasysh interesat e operatorit të platformës.
 8. Operatori i platformës duhet t’i shpallë ndryshimet vullnetarit në formë teksti të paktën gjashtë javë përpara hyrjes në fuqi të tyre.
 9. Kur vullnetari nuk është dakord me ndryshimet, ai mund t’i kundërshtojë ato. Operatori i platformës në njoftimin e tij për ndryshimin do t’u tërheqë vëmendjen vullnetarëve për të drejtën e tij për të kundërshtuar dhe për faktin se ndryshimi do të konsiderohet i pranuar, përveç rasteve kur vullnetari kundërshton me shkrim brenda një periudhe prej një muaji nga marrja e njoftimit të ndryshimit.


 • Shërbimet e operatorit të platformës
 1. Operatori i platformës duhet të sigurojë kushtet teknike për përdorimin e platformës në masën e përshkruar më poshtë.
 2. Çdo vullnetar mund të krijojë llogarinë e vet në platformë dhe të krijojë një profil. Këtu, cilësimet individuale mund të rregullohen dhe mund të shtohen informacione të hollësishme mbi interesat dhe aftësitë.
 3. Gjithashtu, vullnetari do të ketë mundësinë të vlerësojë projektet apo organizatat sociale. Këto përmbajtje (e ashtuquajtura përmbajtje e krijuar nga përdoruesi) nuk do të kontrollohen për lejueshmëri ligjore nga operatori i platformës. Vullnetari do të jetë i vetmi përgjegjës për këtë përmbajtje.


 • Krijimi i një llogarie, krijimi i një profili
 1. Regjistrimi kërkohet për të krijuar një llogari. Për këtë qëllim, vullnetari duhet të plotësojë plotësisht dhe saktë fushat e detyrueshme të paracaktuara, të sigurojë një adresë të vlefshme emaili dhe, për të siguruar llogarinë, të vendosë një fjalëkalim.
 2. Regjistrimi mund të plotësohet dhe transmetohet vetëm nëse vullnetari pranon këto Kushte dhe Kushtet e Përdorimit duke klikuar butonin “Regjistrohu”.
 3. Përfundimi i këtij regjistrimi fillestar në platformë do të përbëjë një ofertë detyruese nga ana e vullnetarit për të lidhur një marrëveshje për përdorimin e platformës. Pas përfundimit të regjistrimit, vullnetari do të marrë një email konfirmimi në adresën e specifikuar të emailit. Dërgimi i këtij emaili konfirmimi do të përbëjë pranim të ofertës për të lidhur një marrëveshje për përdorimin e platformës.
 4. Email-i i konfirmimit do të përmbajë një lidhje që duhet të përdoret nga vullnetari për të konfirmuar regjistrimin e tij në platformë dhe për të përfunduar konfigurimin e llogarisë së tij.
 5. Operatori i platformës ka të drejtë të refuzojë ofertën e vullnetarit për të lidhur një marrëveshje për përdorimin e platformës për çfarëdo arsye. Vullnetari nuk do të ketë asnjë pretendim për lidhjen e një marrëveshjeje për përdorimin e platformës.
 6. Pas përfundimit të marrëveshjes së përdorimit, vullnetari mund të modifikojë profilin e tij.
 7. Regjistrimi në platformë është pa pagesë.


 • Detyrimet e vullnetarit
 1. Vullnetari është përgjegjës për sigurinë e llogarisë së tij.
 2. Informacioni, markat tregtare, emrat e markave, emërtimet dhe përmbajtjet e tjera që i përkasin platformës nuk mund të ndryshohen, kopjohen, shiten, jepen me qira, shfrytëzohen, plotësohen ose përdoren ndryshe pa autorizim paraprak me shkrim nga operatori i platformës.
 3. Vullnetari është i detyruar të japë informacion të plotë dhe të saktë për personin e tij.
 4. Të përmbahet nga krijimi i më shumë se një llogarie.
 5. Të njoftojë ndryshimet në të dhënat e tij personale pa vonesë. Derisa të ndryshohen të dhënat personale, informacioni i dhënë nga vullnetari në platformë do të konsiderohet i saktë dhe i plotë në lidhje me operatorin e platformës.
 6. Të parandalojë përdorimin e llogarisë së vullnetarëve nga palët e treta.
 7. Të njoftojë operatorin e platformës pa vonesa të panevojshme për çdo keqpërdorim të llogarisë së vullnetarëve.
 8. Të sigurojë që informacionet e shtuara në platformë nga vullnetari janë të sakta dhe të vërteta dhe nuk cenojnë të drejtat e palëve të treta, si dhe të përmbahen nga futja e përmbajtjeve që janë imorale, diskriminuese, raciste, ekstremiste të majtë ose të djathtë ose fyese ndaj ndjeshmërive fetare.
 9. Kur kontakti i parë ndërmjet organizatës dhe vullnetarit bëhet nëpërmjet platformës, vullnetari është i detyruar të përdorë ekskluzivisht funksionet e platformës për lidhjen e marrëveshjes vullnetare. Çdo komunikim ndërmjet organizatës dhe vullnetarit, i cili nuk zhvillohet nëpërmjet platformës, në këtë rast do të përbëjë një shkelje të madhe të këtyre Kushteve të Përdorimit, e cila i jep të drejtë operatorit të platformës për përfundimin e jashtëzakonshëm të marrëveshjes së përdorimit.

 

 • Përgjegjësia për përmbajtjen, dëmshpërblimi   
 1. Operatori i platformës nuk inspekton përmbajtjen e vullnetarit për shkelje të të drejtave të palëve të treta. Vullnetari do të jetë përgjegjës për lejueshmërinë e përmbajtjeve që ai fut, dhe për përmbajtjet e tilla që nuk cenojnë të drejtat e palëve të treta, veçanërisht në lidhje me të drejtën e autorit, ligjin e konkurrencës dhe ligjin penal
 2. Operatori i platformës ka të drejtë të bllokojë informacionet e futura në platformë përkohësisht ose përgjithmonë, t’i heqë ato nga rrjeti ose t’i ndryshojë ato në një mënyrë që eliminon shkeljen e të drejtave të palëve të treta.


 • Kohëzgjatja dhe përfundimi i marrëveshjes
 1. Marrëveshja e përdorimit lidhet për një periudhë të pacaktuar. Secila palë mund të deklarojë përfundimin e kësaj marrëveshjeje përdorimi pa njoftim në çdo kohë.
 2. Pas mbylljes, llogaria e vullnetarit, duke përfshirë profilin e tij, do të fshihet.


 • Mbrojtja e të dhënave
 1. Të dhënat e siguruara nga vullnetari do të ruhen dhe përpunohen nga operatori i platformës ekskluzivisht për qëllimet që rrjedhin nga kjo marrëveshje dhe në respektim të dispozitave përkatëse ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë. Në veçanti, në mungesë të autorizimit të duhur, asnjë të dhënë personale nuk do t’u zbulohet palëve të treta.
 2. Fëmijët nën 14 vjeç: Shërbimet e platformës janë të destinuara për një audiencë të gjerë dhe nuk janë të destinuara për fëmijët nën 14 vjeç. Ne nuk do të mbledhim me vetëdije asnjë informacion për fëmijët nën 14 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe besoni se ne kemi mbledhur informacion nga fëmija juaj në mënyrë të tillë që nuk lejohet me ligj, na kontaktoni në adresën e emailit, info@jamvullnetar.al. Ne do t’i heqim të dhënat në masën e kërkuar nga ligjet në fuqi.

Mirë se erdhët në