Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, më 25 shtator 2015, miratoi Agjendën 2030 e cila përcakton shtatëmbëdhjetë Objektiva për Zhvillim të Qëndrueshëm. Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm, ofron një plan të përbashkët për paqen dhe prosperitetin për njerëzit dhe planetin tonë, për tani dhe në të ardhmen. Në zemër të saj janë 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të cilat janë një thirrje urgjente për veprim për të gjitha vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim për një partneritet global në zbatimin e tyre.

Zhvillimi i qëndrueshëm është një proces shoqëror që integron objektivat sociale, ekonomike dhe mjedisore për të përmbushur nevojat aktuale të qenieve njerëzore pa kompromentuar nevojat e brezave të ardhshëm. Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të), janë plani i krijuar për të trajtuar sfidat globale dhe për të arritur një të ardhme më të mirë. Objektivat kanë synimin kryesor për t’i dhënë fund varfërisë dhe privimeve të tjera, përmes zhvillimeve dhe ndërmarrjen e veprimeve strategjike që përmirësojnë shëndetin, arsimin, zvogëlojnë pabarazinë dhe nxisin rritjen ekonomike.  

Në shtator të vitit 2015, Shqipëria miratoi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm së bashku me të gjitha shtetet e tjera anëtare të Kombeve të Bashkuara.

Platforma Jamvullnetar.al ju ofron një zgjidhje të thjeshtë për të kontribuar në arritjen e 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në iniciativat që ju do të ndërmerrni. Kauza juaj mund të lidhet me njërën ose me disa prej tyre. Në këtë mënyrë do bëhet e mundur identifikimi i rezultateve tuaja në përputhje me standartet e OZHQ dhe ndikimin në përmirësim.

Ju mund të merrni pjesë në iniciativa vullnetare që organizohen nga vullnetarët lokalë ose mund të merrni pjesë drejtpërdrejt në krijimin e iniciativës suaj për komunitetin tuaj. Për shembull: Anëtarësimi në një ngjarje vullnetare për mbledhjen e plehrave në një zonë të caktuar, ose pjesëmarrja në një projekt të shkollës së komunitetit gjithashtu mbështet qëndrueshmërinë në komunitetin tuaj lokal.

Njihuni me 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe vendosni njërën prej tyre në iniciativën tuaj për të cilën ju doni të kontribuoni!

Zhdukja e varfërisë në të gjitha format e saj.

Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të ushqyerjes dhe nxitja e bujqësisë së qëndrueshme.

Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe.

Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe promovimi i mundësive të të nxënit gjatë gjithë jetës për të gjithë.

Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave.

Sigurimi i disponueshmërisë dhe menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe shërbimeve sanitare për të gjithë.

Sigurimi i aksesit të energjisë së përballueshme dhe të qëndrueshme për të gjithë.

Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësim të plotë dhe produktiv dhe punë të denjë për të gjithë.

Ndërtimi i infrastrukturave rezistuese, nxitja e industrializimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm dhe nxitja e novacionit.

Reduktimi i pabarazisë ndërmjet shteteve.

Kthimi i qyteteve dhe vendbanimeve në gjithëpërfshirës, të parrezikshëm, rezistues dhe të qëndrueshëm.

Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit.

Marrja e masave për të luftuar ndryshimin klimatik dhe efektin e tij.

Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe burimeve detare për zhvillimin e qëndrueshëm.

Mbrojtja, rivendosja dhe promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të ekosistemeve tokësore, menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve,luftimin e shkretëtirëzimit, për të ndaluar dhe përmbysur degradimin e tokës dhe për të ndaluar humbjen e biodiversitetit.

Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe krijimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet.

Fuqizimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimi i Partneritetit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Mirë se erdhët në